Igor Telyatnikov

AlphaPoint

Igor Telyatnikov

President & Chief Operating Officer

President & Chief Operating Officer - AlphaPoint